House by Atelierzero studio, Milan

Photos Francesco Dolfo