Katia and Thanos

Photos Monica Spezia & Francesca Sironi