Savin Couelle, Sardinia

Photos Helenio Barbetta & Chiara Dal Canto