Savin Couelle, Sardinia

Photos Helenio Barbetta, styling Chiara Dal Canto