Simona and Lorenzo

Photos Monica Spezia & Francesca Sironi